نسخه دسترسی اولیه بازی Baldur's Gate 3 با استقبالی فراتر از انتظار روبرو شده است | زومجی