بازی The Pathless در PS5 با مشخصات 4K/30 FPS نیز اجرا می شود