The Outer Worlds به زودی برای Steam نیز در دسترس قرار می گیرد