بازی شوتر علمی-تخیلی جدید کارگردان مجموعه بایوشاک در مراحل پایانی توسعه است | زومجی