فروش دیجیتالی FIFA 21 در بریتانیا بیشتر از نسخه های فیزیکی بود