تروفی ها در PS5 ممکن است شامل پاداش های اضافی دیجیتال باشند