با تایید کونامی P.T قابل دریافت و بازی در PS5 نیست