The Outer Worlds برای استیم و GOG نیز در دسترس قرار گرفت