سونی مایل به افزایش استودیوهای بازی سازی داخلی خودش است