فروش Resident Evil 3 حالا از 3 میلیون نسخه عبور کرده است