عذرخواهی مدیر سی دی پراجکت به خاطر کوچک جلوه دادن فشار کاری سایبرپانک 2077 | زومجی