Bethesda مایل به عرضه بازی های خود برای همه بازیکنان است