امکان کاهش یا غیرفعال کردن Haptic Feedback و Adaptive Triggers