بخش Photo Mode از ابتدا در Assassin’s Creed Valhalla وجود دارد