آمار فروش GTA 5 به 135 میلیون و Red Dead 2 به 34 میلیون رسیده است