گزارش های مختلف به عمر باطری DualSense در بازی ها اشاره دارد