در Marvel’s Spider-Man Remastered سه تروفی جدید وجود دارد