The Dark Pictures: House of Ashes برای عرضه در سال ۲۰۲۱ برنامه‌ریزی شده است | زومجی