در صورت وجود درخواست های کافی، پشتیبانی 1440p به PS5 اضافه می شود