Marvel’s Avengers از زمان عرضه در استیم 96% بازیکن ازدست داده است