بازی Valhalla در روزعرضه بیش از دو برابر Odyssey بازیکن داشته است