ویژگی Quick Resume در برخی عناوین Xbox Series X|S غیرفعال است