نمونه آزمایشی چیپ Navi 31 با معماری RDNA 3 به تولید رسید