چالش کولر و پاور برای پلتفرم جدید Alder Lake از زبان MSI