گرافیک DG2 448EU تایید شد – یک پرچمدار تقلیل یافته