عدم سازگاری کولرهای ناکتوا با برخی از مادربردهای Z690 و B660 ایسوس