پایان DirectX 12 در پردازنده قدیمی اینتل – حرکت رو به جلو