موجودی رمهای DDR5 تمام شده است! (ته دیگ آن را هم خوردند)