همکاری ایسوس و کورسیر در طراحی رم های فانتزی سفید رنگ