متخصص روسیی سخت افزار موفق به ارتقای حافظه RTX 2060 6GB به 12GB شد