افزایش حجم مبادلات بازار کارت های گرافیک (AIB) نسبت به سال گذشته