عدم پشتیبانی Crosshair VII HERO از Ryzen 5000 – (تکذیب شد)