ریز رباتی که می‌تواند در روده بزرگ یک موجود زنده حرکت کند | ایتنا