ارتقائی بزرگ برای مینی دوربین لرزش‌گیردار DJI Pocket 2 | ایتنا