گزارش های نگران کننده از ترک خورد قاب و ریزش رنگ آیفون 12