گزارش های نگران کننده از ترک خوردن قاب و ریزش رنگ آیفون 12