حفظ محیط زیست بهانه بود؛ کارخانه تولید آیفون 12 منبع اصلی آلودگی هوای چین!