اولین تصویر ساعت هوشمند متا (فیسبوک سابق) خبر از وجود ناچ می‌دهد!