امکان پین کردن لینک به اتاق‌های کلاب هاوس افزوده می‌شود | ایتنا