شاید واکسن استنشاقی کرونا، پاندمی را پایان دهد | ایتنا