افزایش ۴۴ درصدی توکن MANA دیسنترالند در پی تغییر نام فیسبوک به متا | زومیت