علی توسلی: مخابرات سر راه توسعه اپراتورهای اینترنت ثابت است | زومیت