عملکرد مالی سونی در آخرین سه ماهه – رشد سالیانه ملایم نسبت به سال گذشته