همکاری پابجی موبایل و لیورپول برای ارائه محتوای انحصاری در بازار