سهم رایتل در بازار اپراتورهای ارتباطی بیشتر از قبل شد