همکاری سگا با مایکروسافت – بازی‌های سرویس ابری در Azure ساخته خواهد شد