مدیرعامل مخابرات: تعرفه نگهداری از خطوط تلفن ثابت تغییر خواهد کرد | زومیت