ویتالیک بوترین دیدگاه مثبتی درمورد ایجاد شهرهای رمزنگاری دارد | زومیت