اتریوم، سولانا و پولکادات سقف قیمتی جدیدی ثبت کردند | زومیت