خیز غول های تکنولوژی به سوی متاورس – سه شرکت، سه هدف متفاوت